BĄDŹMY W KONTAKCIE

AP VECTOR sp. z o. o. sp. k.

ul. Reymonta 9, 60-791 Poznań

NIP: 7792426148 REGON: 360126452 KRS: 0000530968

SZUKASZ PRACY?

WYŚLIJ CV

rekrutacja@apvector.pl

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

  AP VECTOR Sp. z o.o. Sp. k. mającą siedzibę w Poznaniu, ul. Reymonta 9, NIP: 7792426148, REGON: 360126452, KRS: 0000530968, mającą uprawnienia Ministra Gospodarki i Pracy wpisaną do rejestru agencji zatrudnienia pod Nr 11459,

 2.  

 3. Może się Pan/Pani skontaktować z administratorem danych osobowych pod adresem email (rodo@apvector.pl),

 4.  

 5. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 22(1) § 1 KP będą przetwarzane w celu Realizacji procesu rekrutacji w ramach obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (podstawa prawna:22(1) § 1 KP w zw. z art.6 ust.1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)

 6.  

 7. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podane dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 8.  

 9. Jeżeli wyrazi Pan/Pani wcześniej wymienioną zgodę, przysługiwać będzie Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodę można cofnąć w następujący sposób: (np. pisząc email na adres rodo@apvector.pl),

 10.  

 11. Przewidywane kategorie odbiorców danych osobowych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, klient zgłaszający ofertę rekrutacyjną.

 12.  

 13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 14.  

 15. Ma Pan/Pani prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

 16.  

 17. Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane przez Administratora są niezgodne z RODO.

 18.  

 19. Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI